Kâhinler

Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapan kişilerdir. Eski Antlaşma döneminde Tanrı kâhinlik görevini Harun soyundan gelenlere vermiştir. Kâhinler, Buluşma Çadırı’ndan ve (inşa edilmesinin ardından) tapınaktan doğrudan sorumlu kılınmışlardır. Görevleri arasında, Kutsal Yasa’da belirtilen durumlar için kurban sunarak Tanrı ile İsrail halkı arasında aracılık etmek, tapınaktaki eşyaların bakımıyla ilgilenmek (Çık. 25; 26; 27; 28; 29. bölümler), murdarlık-paklık, kutsallık gibi konularda halkı bilgilendirmek ve yönlendirmek (Lev. 10–15. bölümler), Kutsal Yasa’yı öğretmek (krş. Mal. 2:4-9), kurbanların, “kutsal yerler”in, eşyaların ve İsrail halkının paklığını sağlamak (örn. Lev. 16. bölüm), kur’a nesneleri Urim ile Tummim (Çık. 28:30) aracılığıyla ve yargılama ile bereketleme yetkisiyle Tanrı’nın sözcülüğünü yapmak (Yas. 21:5) sayılabilir.

Levililer’e de, Buluşma Çadırı’nın ve eşyalarının taşınmasının yanı sıra tapınak hizmetlerinde de kâhinlere yardım etme görevi verilmiştir. Levililer, ayrıca vaat edilmiş topraklara yolculuk süresince çadırlarını İsrailliler ile Buluşma Çadırı arasında kurarak İsrail ordugâhı içerisinde Tanrı’nın kutsallığını korumuşlardır (Say. 4. bölüm).

İsa Mesih, Melkisedek düzeni uyarınca “merhametli ve sadık” başkâhindir. Mesih’in kâhinliği süre (sonsuza dek), etki (imanlıyı tapınmaya hazırlar), kâhinin doğası (günahsız) ve hizmet edilen antlaşma (sonsuza dek süren ve daha iyi vaatler üzerine kurulu) bakımlarından çok daha yücedir (İbr. 2:17; 4:14–5:11; 7–8. bölümler).

Yeni Antlaşma dönemiyle birlikte imanlılara çeşitli bakımlardan kâhinlik rolü verilmiştir: İmanlılar, Tanrı Sözü’nün kâhyaları ve kâhinleri olarak yaşamlarını her gün Tanrı’nın hizmetine adamalı, başkalarına hizmet etmeli, Tanrı’nın karakterini yücelten övgüler sunmalı ve Müjde’nin sözlü ve yaşayan birer tanığı olmalıdır (Rom. 12:1-2; İbr. 13:15; 1Pe. 2:4-9).

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 128.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.