Mucizeler

Mucizeler, gözlemlenen doğal süreçlere aykırı olaylardır. Her zaman doğaüstü olmaları gerekmez, sadece normal görüşümüzün dışında kalırlar. Tanrı’ya övgü ve yücelik getirirler ve Tanrı’nın egemenliğinin işaretleridir. Kutsal Kitap’ta anlatılan mucizelerin, Tanrı’nın vahyini yoğunlaştırdığı belirli zamanlarda gerçekleştiği görülür. Mucizelerin en yoğun görüldüğü üç dönem Musa ile Yeşu’nun dönemi (Kutsal Yasa’nın vahyedildiği), İlyas ile Elişa dönemi (pek çok peygamberin vahiy aldığı) ve en nihayetinde İsa ile elçilerin dönemidir (Yeni Antlaşma). Mucizeler vahiysel olaylardır ve Tanrı’nın sözünün sözlü/yazılı tanıklığını doğrularlar (krş. İbr. 2:2-4). Kutsal Kitap’taki mucizeler yaratılışı (Tanrı’nın her şeye egemen oluşu), Tufan’ı (Tanrı’nın yargısı), Tanrı’nın çölde halkını beslemesini (su, man ekmeği vs.), İlyas ve Elişa’nın Baal’la savaşmalarını (doğa mucizeleri) içine alır. Kutsal Kitap’taki en büyük mucize ise Tanrı’nın yeryüzünde beden almasıdır.

Mucizeler farklı başlıklar altında toplanabilir. En basit sınıflandırma, şifa, doğa, cinlerin kovulması ve ölüm başlıkları altında toplamaktır. Mucizeler, İsa’nın günah, ölüm, cinler ve doğa üzerindeki gücünü ve yetkisini gösterirken O’nun Mesih olduğuna işaret eder. Bunların vahiy ve iman savunmasında önemli bir değeri vardır (krş. Yu. 20:30-31). Sihir içeren görüntüler oluşturabilen insanlar vardır, ancak İncil’de sözü edilen yoğunluktaki mucizeleri yalnızca İsa yapabilir. İsa mucize yaparken büyülü sözler söylemez, dua etmez, elinde büyülü bir değnek yoktur, farklı bir ruha çağrı yapmaya ihtiyaç duymaz. İsa her mucize yaptığında insanlara dokunma ihtiyacı duymamıştır ve yaptığı mucizeler her zaman kişinin imanına bağlı değildir (krş. Mat. 8-9. bölümler). Mucizeler, hem görgü tanıklarını hem de görgü tanıklarını dinleyenleri İsa’ya Kurtarıcı ve Mesih olarak “iman etmeye” yöneltir niteliktedir. Birçok yerde “mucize” yerine “ belirti” terimi kullanılmıştır. Belirti, kanıt demek değildir, fakat bir tepki vermeyi gerektirir; örneğin, Mesih’i sahte bir peygamber olarak gören Ferisiler, İsa’nın Mesihliğini gösteren hiçbir belirtiye aldırmamışlardır.

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1393.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.