Yanlış Öğretiler Yayanlar

Bazen imanlılar topluluğu içinde başgösteren, bazen de dışarıdan topluluğa müdahale eden bu kişiler hakkında hem İsa Mesih hem de elçiler imanlılara uyarılarda bulunmuştur (bkz. örn. Elç. 20:20-32; Mat. 24:9-25). Yeni Antlaşma’daki mektuplardan, imanlıların bile sahte öğretileri zaman zaman çekici bulduğu anlaşılmaktadır (örn. Galatyalılar’da Petrus ve Barnaba, Galatyalılar’ın uyarılması, Yahuda, 2. Petrus). Mesih’in öğretilerini ve lütuf müjdesinin en önemli öğelerini geçersiz kılan bir yaşam tarzı öngörenler başlıca şu şekilde sınıflandırılabilir: (1) Öbür uluslardan olan imanlıların, tam olarak kurtuluşa kavuşabilmeleri veya Tanrı’nın halkı arasındaki yerlerini tam anlamıyla alabilmeleri için Yasa’nın bazı kurallarını (örn. sünnet) yerine getirmeleri gerektiğine inanan Yahudi kökenli bazı imanlılar (“Galatyalılar: Giriş”, Açıklamalı Kutsal Kitap [İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010], s. 1726-1727 ve “2. Korintliler: Giriş”, a.g.e., s. 1709-1710). (2) İmanlılar topluluğundan ayrılmış, öğretileri ve yaşam tarzlarıyla Mesih’in öğretisinin temel taşlarını reddetmiş ve bunları imanlılara da benimsetip çıkar sağlamayı amaçlamış sahte öğretmenler (“2. Petrus: Giriş”, a.g.e., s. 1846-1847; 1Yu. 2:19; 1. Yuhanna ve 2. Yuhanna mektupları). (3) Kuralcılıkla (Yahudi şeriatından yana olmak), çilecilikle, bilgicilikle Mesih’in öğretisini sulandırıp gerçeklerden uzaklaşan sözde din öğretmenleri (1. Timoteos ve Koloseliler mektupları; bu kişilerin Yahudi kökenli olup olmadıkları, hatta imanlı olup olmadıkları her zaman net biçimde belirtilmemiştir).

İmanlı olmadıkları halde müjdenin temellerini yıkmaya yönelik sahte öğretiler yayanlar Tanrı’nın önünde yargılanacaklardır (Flp. 1:27-28; 2Pe. 2:9-10). İmanlılar, bu kişilere karşı, lütuf müjdesinin gerçeklerini savunmalı (buna Mesih’in kimliği ve yaptıkları, kurtuluş için sadece imanın yeterli olması ve Mesih’in ikinci gelişi gibi konular dâhildir) ve bu kişilerin yaşam tarzlarını ifşa ederek öğretilerinin insanı günahtan kurtarmadığını, hatta ahlâksızlığa götürdüğünü göstermelidir (2Pe. 2. bölüm; Yahuda Mektubu).

Bible verses will open on bibleserver.com in a new window.

Source: Açıklamalı Kutsal Kitap. (İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları, 2010) p. 1729.

Copyright © 2010 Yeni Yaşam Yayınları. Used by Permission.