Makaleler

Duygusal Zekâ Hakkında Giriş

Hepimiz zekâ kavramından haberdarız. Zeki bir kişi gerçeği öğrenme kabiliyetine, gerçekliğin nasıl olduğunu kavrama kapasitesine sahiptir. Zekânın türlü türlü çeşitleri vardır. Bunların en önemlilerinden biri duygusal zekâdır.

Duygusal zekâ sayesinde birey (1) hem kendi hem de öteki kişinin duyguları hakkındaki gerçeği kavrama kabiliyetine ve (2) hem kendi hem de öteki kişinin duygularına uygun karşılık verme kapasitesine sahip olur. Duygusal açıdan sağlıklı olan biri, bulunduğu durumun duygusal boyutunu hem kavramakta hem de yönetmekte etkili olur.

Elçilerin İşlerinde Buyrukçu Teolojik İçeriği Var mıdır?

Giriş

Bu soru yüzyıllarca tartışılan bir sorudur.  Tartışmaya girenlerin hepsi tamamen objektif veya tarafsız değildir.  Dolayısıyla tarihsel anlatım (İng. historical narrative) olan Elçilerin İşleri’nden alınan örnekler ile, kiliselerde uçlara kaçan çok düşünce ve uygulama vardır.  Kilise liderliği, ruhsal armağanlar, müjdeleme yöntemleri, vaftiz, kilise disiplini ve bunun gibi birçok konuda kiliselerimizde değişik değişik anlayışlar vardır.  Bunların bazıları kesinlikle dalalete düşmüştür.  Biz de dalalete düşmemek için bu konuda aşırı dikkatli ve hikmetli olmamız gerek

Korku Yaşama Karşıdır, Ölüme Yaklaştırır

“Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir (Korku, cezalandırılma düşüncesinden doğar). Korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır.”

— 1. Yuhanna 4:18

Bu ayetlere baktığımda, yetkin sevgi sözcüklerinin baş harflerinin büyük yazılmadığına şaşıyorum. Yetkin sevgi üzerine düşündüğümde doğrudan Tanrı’yı anlamamam olanaksız çünkü. Bir şey, ancak kendisiyse yeterince yetkin olur. Böylece “Tanrı sevgidir” ayetinden yola çıkarak bu ayeti şöyle de okuyabiliriz: Tanrı korkuyu siler atar.

Kötülük Problemi

Felsefi açıdan teizme karşı en ciddi itirazın “kötülük problemi” denilen argüman türünden kaynaklandığını söylemek mümkündür. Genel olarak, kötülüğün iki çeşidi var: ahlaki kötülük ve tabii kötülük. Ahlaki kötülük insani karakter ve iradeden kaynaklanır; kötü bir eylemi yapmaya karar veririz ve bu kararların olumsuz sonuçları olur. Cinayet, yalanlar, açgözlülük gibi olumsuz şeyler, ahlaki kötülüğün örnekleridir. Tabii kötülük, doğal olaylar ve durumlardan kaynaklanır. Depremler, hastalıklar, kıtlıklar gibi şeyler tabii kötülüktür. 

Ruhsal Önderin Övgü Sınavı

Sokaklarımızda sıkça rastlanan bir durum var: Bir lokantayı, “Meşhur Falanca Lokantası” diye ilan eden bir levha olur. Hiç merak etmediniz mi? Madem lokanta meşhurdur – yani, herkesçe iyi tanınır – herkese, “meşhur” olduğunu anlatmaya ne gerek var?

Tamam mı? Devam mı? Dünya Görüşünün Değişimi (2. Bölüm)

< 1. bölümü görüntüle

Devam!

Muhakkak ki gerçeği, Hıristiyanlık’ta evrensel olarak kabul edilen inanç bildirgelerine göre doğru sayılan doktrinleri, bilmiyorsak gerçeğe göre yaşayamayız. Bununla beraber dünya görüşümüz Kutsal Kitap’a göre olacaksa, Kutsal Kitap’ın içerdiği gerçek üzerinde temellendirilmesi gerekir. Ancak Tanrı Sözü’nü okuyarak, O’nu derin derin düşünerek ve lütufkâr olan Kutsal Ruh’un gücüyle bu gerçeği elde edebiliriz.